Registration instructions
Shape register form

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Tổ chức/Doanh nghiệp/Cá nhân bạn thuộc đối tượng nào sau đây*
Mục tiêu chính khi tham gia LM VISA *
Sản phẩm/ dịch vụ phổ biến mà Tổ chức/ Doanh nghiệp/ Cá nhân cung cấp đến thị trường*
Tổ chức/ Doanh nghiệp/ Cá nhân có muốn tham gia vào Ban điều hành LM VISA?*
Tổ chức/ Doanh nghiệp/ Cá nhân có sẵn sàng đóng góp hội phí khi tham gia là thành viên LM VISA?*
Trường hợp Quý doanh nghiệp không đăng ký được trực tiếp trên website vui lòng đăng ký qua Link dự phòng của chúng tôi
qr